top of page

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

§ 1 PRISER BET. BETINGELSE

Våre priser er veiledende eks. mva. Betalingsbetingelser: etter avtale. Etter forfall beregnes 1,5 % renter per påbegynt måned. Utsettes leveransen på kjøperens anmodning, forfaller betalingen i henhold til ordrebekreftelse/kontrakt. Prisene gjelder i inntil 3 måneder fra tilbudsdato men med forbehold om prisendring fra fabrikk.

 

§ 2 LEVERINGSBETINGELSER

Vanlige leveringsklausuler skal fortolkes i henhold til gjeldene Incoterms.

Hvis annet ikke er avtalt, gjelder klausulen ”AB lager”ved levering fra selgers lager, inklusive emballasje.

Varen sendes for kjøpers regning og risiko. Selger står fritt til å velge transportmåte hvis annet ikke er skriftlig avtalt.

Kjøper er forpliktet til å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt.

Utsettes leveringen grunnet forhold hos kjøperen, kan selger besørge lagring av varene for kjøpers regning og risiko.

Kjøper plikter å motta salgsgjenstanden til avtalt tid. Unnlater kjøper å motta salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha blitt oppfordret til dette, forfaller kjøpesummen til betaling som om kontraktsmessig oppfyllelse har funnet sted. I disse tilfellene kan selger velge å heve kjøpet og kreve erstatning.

Kjøper skal undersøke om leveransen er i henhold til bestillingen ved levering.

 

§ 3 TEGNINGER OG ANDRE DOKUMENTER

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiell knyttet til en leveranse eller dets tilvirkning, og som overleveres mellom partene, forblir den parts eiendom som har overlevert dem.

Mottatte tegninger, tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke fra den annen part benyttes til annet enn formålet med overleveringen.

Uten samtykke fra Colia AS må de ikke kopieres, reprodusere, utleveres til tredjemenn eller på annen måte bringes til dennes kunnskap.

 

§ 4 SALGSPANT

Ved kjøp har leverandøren, inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt salgspant i henhold til lov av 8. februar 1980 om pant. Kjøperen har ikke rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varene og kan heller ikke flytte varene fra den oppgitte vareadresse uten selgers skriftlige samtykke.

 

§ 5 GARANTI

Kjøper gis ett års garanti på material- og produksjonsfeil forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. Kjøper forplikter seg til straks skriftlig å varsle selger når feilen oppdages eller burde vært oppdaget. Fristen regnes fra fakturadato.

Kreves garanti må reklamasjonsrapport utfylles. Garantien dekker delekostnader . Defekte deler returneres til Colia AS påført varens modell og serienummer samt kjøpsdato. Dersom servicepersonell blir tilkalt i garantitiden betaler kjøperen arbeid, reise, diett og opphold. Garantien omfatter ikke konsekvensskader, verken ved kjøp eller leasing og selger
fra- skriver seg ansvaret for skader som utstyret/ salgsgjenstanden måtte gjøre på andre ting eller på personer.

Selgers garantiansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

 

At installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser. Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling. 

Inngrep/reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler. 

Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynneslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.

Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller på grunn av vannkvaliteten.

Slitasje som følge av normal bruk.

 

§ 6 INSTALLASJON

Montering og igangkjøring skjer for kjøperens regning.

 

§ 7 DIVERSE

Enhver forsinkelse av betaling av kjøpesummen gir selger rett til å heve kjøpet selv om varen er overlevert til kjøper. Heves kjøpet har selger rett til å kreve varene tilbakelevert. Ønsker kjøper å annullere bekreftet ordre av standardprodukter, belastes 15% av kjøpesummen. På spesialleveranser godtas ingen annulering. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandøren og kjøperen belastes med minst 15% av kjøpesummen. Kjøperen plikter ved mottak av varen å kontrollere at sendingen er i god stand. Eventuelle transportskader skal omgående meddeles leverandørens hovedkontor og må være anmerket på fraktbrevet av transportør. Skader må rapporteres innen 6 dager etter levering.

 

Dersom leveransen avviker fra ordrebekreftelsen må reklamasjonen skje skriftlig innen 14 dager.

Colia AS tar forbehold om eventuelle feil i oppgitte priser eller spesifikasjoner som måtte forefinnes i prislisten.

Colia AS forbeholder seg retten til uten ytterligere meddelelse, å endre priser eller spesifikasjoner i prislisten.

Se også side 185 i vår 2023 katalog

bottom of page